GDPR Integritetspolicy

GDPR Integritetspolicy – General Data Protection Regulation
Den 25 maj 2018 ersatte den nya dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) den svenska personuppgiftslagen. Vi har tagit fram integritetspolicyn för att vi värnar om din integritet. Här kan du läsa om hur Naprapatkliniken i Piteå AB och Piteånaprapaten AB  hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har. 

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är vid liv. Det innebär att bland annat följande är personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, företagsuppgifter, foto o.dyl. Analog och digitalt registrerad information.

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?
Naprapatkliniken i Piteå och Piteånaprapatens syfte med att behandla dina personuppgifter är i första hand att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund/patient/klient och våra uppdrag. Korrespondensen mellan dig och oss kan komma att sparas för att vi ska kunna utföra våra tjänster på bästa sätt. Vid personlig kontakt samlar Naprapatkliniken i Piteå och Piteånaprapaten även in övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna. Vidare behandlar vi dina hälsouppgifter. För att behandla uppgifter om hälsa, som anses vara särskilda personuppgifter, behöver vi ditt samtycke.
 

 • För att kunna kommunicera med dig.
 • För att upprätta och underhålla din journal hos oss.
 • För att underhålla dina beställningar.
 • För att administrera din betalning av tjänsterna.
 • För att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift.
 • Förbättra användarupplevelsen av vår hemsida.
 • För framtagande av statistik avseende marknads-, besöks-, leverantörs- och kundanalyser.
 • Marknadsföra Naprapatkliniken och Piteånaprapaten i sociala medier.
 • Administrera tävlingar och event
 • Hantera feedback och eventuella klagomål/tvister.
 • Hantera klagomål och fullgöra våra garantiåtaganden avseende våra produkter.


Varifrån får vi dina personuppgifter och vilken information samlar vi in?
Vi samlar in informationen direkt från dig när du kontaktar oss, eller genom från försäkringsbolag som förmedlar kontakt mellan dig som patient och oss som vårdgivare. 

Uppgifter om din hälsa
När du nyttjar våra vårdtjänster, exempelvis naprapat- eller akupunkturbehandlingar, kommer du att dela med dig av personuppgifter i syfte att vi ska fullgöra våra skyldigheter enligt lag gällande journalföring. Sådana uppgifter hanteras alltså i enlighet med Patientdatalagen (PDL) och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård. 

Patientdatalagen (PDL)
Nedan följer en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna iPatientdatalagen (PDL) i syfte att ge en allmän överblick. Sammanfattningen är inte uttömmande och patientdatalagen kan även innehålla fler eller mer nyanserade krav. Denna text ersätter inte den ursprungliga lagtexten.
 
Sammanfattning av PDL
Syftet med att föra en patientjournal är att bidra till en god och säker vård av patienten.
I PDL står bland annat att en patientjournal ska innehålla:

 • Uppgift om patientens identitet
 • Väsentliga uppgifter om bakgrund till vården
 • Uppgift om ställd diagnos och anledningen till mer betydande åtgärder
 • Väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder,
 • Uppgift om den information som har lämnats till patienten, dennes vårdnadshavare och övriga närstående och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om valet av behandlingsalternativ och om möjligheten att få en ny medicinsk bedömning 
 • Uppgift om en patient har beslutat att avstå från viss vård eller behandling.

 
Patientjournalen ska innehålla uppgifter om vem som har gjort en anteckning och när. Uppgifterna ska föras in i patientjournalen så snart som möjligt. Anteckningen ska också signeras av den som ansvarar för uppgiften, om det inte finns något synnerligt hinder. En får inte ändra i en journal men en får stryka ett signerat notat förutsatt att det strukna notatet går att läsa. Därefter görs ett tillägg om varför uppgiften har strukits.
En journalhandling ska bevaras minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen.
Patientdatalagen är den lag som ger oss rättslig grund att samla in personuppgifter.
 
För mer utförlig information samt den fullständiga Patientdataöagen vänligen besök följande länkar:  
Datainspektionen Patientlagen
Riksdagen Patientlagen

Cookies och webbstatistik
Naprapatkliniken i Piteås webbplats använder båda typer av kakor för att spara statistik om hur många besökare vi har och vilka sidor de besöker. Syftet är att förbättra webbplatsen och besökarens upplevelse. För detta förs statistik över tid och analys sker av sökmönster på webbplatsen. Rättsligt stöd för hanteringen är berättigat intresse. IP-numren behandlas ytterst momentant (högst några minuter).

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Vi sparar ingen personlig information i cookies och den statistik som tas fram anonymiseras via Google Analytics och vi analyserar bara informationen aggregerad på olika kategorier.

Naprapatkliniken i Piteå AB behandlar via tredje part även onlineidentifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare via dator, surfplatta eller mobil. Uppgifterna anonymiseras via Google Analytics och vi analyserar bara informationen aggregerad på olika kategorier. Uppgifterna behandlas av en för oss betrodd tredje part, se nedan.

Tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med de som handhar hanteringen av våra administrativa arbetsuppgifter.

På vår webbplats och i sociala medier finns länkar till andra hemsidor. Vi kan publicera eller erbjuda produkter från tredje part på vår webbsida. Dessa tredje parts webbplatser har sina egna, oberoende sekretessregler. Vi tar därför inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser. Men eftersom vi vill skydda integriteten på vår webbplats välkomnar vi kommentarer om dessa webbplatser.

 Vi kan komma att dela IP-numren med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig överföra personuppgifter från webbplatsbesök till ett land utanför EU.

Hur länge lagras dina personuppgifter?
Naprapatkliniken i Piteå AB rrespektive Piteånaprapaten AB behåller dina personuppgifter maximalt den längd som behövs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Tiden varierar beroende på åtagandet och eventuella rättsliga krav som omgärdar åtagandet. I de fall Naprapatkliniken i Piteå eller Piteånaprapaten AB använder intresseavvägning, även kallat Berättigat intresse, som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. 

Hur vi skyddar dina personuppgifter?
Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst. Analogt lagrad Informationen lagras och skickas med krypterad teknik. Alla datorer skyddas med personliga lösenord, antivirusprogram och brandvägg. Mjukvaran uppdateras regelbundet. Trådlösa nätverk skyddas med kryptering. Våra datorer är placerade i kontrollerade anläggningar. Endast behörig personal har tillgång till personuppgifterna. Det kan finnas krav enligt lag som gör att vi behöver spara personuppgifterna längre än uttryckta ändamål.  

Rättigheter
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Det du kan häva är de samtycken vi använder oss av för kommunikation och marknadsföring, övriga personuppgifter tas bort när de inte behövs enligt lag och avtal. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontakta oss
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss med personligen undertecknad begäran. Uppgifterna kommer att skickas hem till din bokföringsadress. 

Naprapatkliniken i Piteå AB
Personuppgiftsansvarig
Prästgårdsgatan 43a
941 32 Piteå

Naprapatkliniken i Piteå AB org. nr 556992-6271, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen/GDPR. 

Piteånaprapaten AB
Personuppgiftsansvarig
Prästgårdsgatan 43a
941 32 Piteå

Piteånaprapaten AB org. nr 556878-0802, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen/GDPR. 

Vart och ett av företagen är personuppgiftsansvariga för respektive behandling av de personuppgifter som företas inom ramen för varje verksamhet.

Uppdateringar av denna integritetspolicy
Vi kan komma att uppdatera denna policy. Den senaste versionen återfinner du alltid här på vår gemensamma hemsida naprapatpitea.se